Klimatizace – zamyšlení v obecné rovině

Klimatizace

Klimatizací se rozumí zařízení pro úpravu, chlazení, nebo také i ohřev vzduchu ve všeobecně jakýchkoli prostorách, tedy v budovách, samostatných místnostech, nebo i dopravních prostředcích.

 

klimatizace ochrana proti sorpci rentsmart.cz

klimatizace ochrana proti sorpci rentsmart.cz

 

Klimatizace jako zařízení nasává vzduch z prostor mimo klimatizované prostory, většinou pak přímo z venkovních prostor. Většina klimatizací musí minimálně přivádět 10 % čerstvého vzduchu. Tento se filtruje, následně upravuje na teplotu a vlhkost dle požadovaných a přednastavených hodnot a dále se pomocí ventilátorů dopravuje na příslušné místo klimatizovaných prostor. Principielně tedy klimatizace slouží pro automatické udržování stálých především teplotních podmínek v klimatizovaných prostorách bez ohledu na venkovní podmínky, tedy vlhkost, tlak a teplotu.

V našich podmínkách se instalují klimatizace především v průmyslových provozech a halách, dále v moderních zdravotnických zařízeních, ve velkých víceúčelových kancelářských nebo veřejných prostorách, nebo laboratořích. Svoje naprosto nezastupitelnou roli hrají dnes klimatizace ve všech větších serverovnách a dalších prostorách s rozsáhlými IT instalacemi. Za zmínku stojí, že jedno z prvních klimatizačních zařízení v Československu bylo instalováno v budově Elektrických podniků hlavního města Prahy v roce 1932 v Praze.

Princip fungování klimatizace je založen na několika základních fyzikálních postupech. Nejdříve se vhání páry chladícího média do kompresoru, kde jsou stlačovány a důsledkem toho i zahřívány. Teplý vzduch se ventilátorem vhání do venkovního prostoru. Následně se chladící médium o vysoké teplotě a tlaku přivádí do výměníku — kondenzátoru, kde se zchladí a tím i kondenzuje. Uvolněné odpadní teplo se ventilátorem odvádí do venkovního prostoru. V posledním kroku se zkondenzovaná kapalina pod tlakem transportuje přes kapiláru nebo expanzní ventil do výměníku — výparníku, kde je nižší tlak a vyšší teplota. Zde se kapalina rozpíná (expanduje) a tím se i prudce ochlazuje. Kapalina se začne odpařovat, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku. Výparník se tímto samovolně ochlazuje. Samotný rozvod studeného vzduchu v místnosti se provádí jednoduše ventilátorem. Dále se chladicí médium v plynném skupenství přivádí do kompresoru a cyklus se opakuje. Klimatizace jako zařízení je poměrně jak investičně tak i provozně nákladná, proto její rozšíření v běžných obytných budovách zatím není zcela rozšířeno.